Ga naar de inhoud

Veilige Bron

0546 – 221205

Klachten procedure + geschillen instantie

Ieder persoon (cliënt of derde persoon) die met dagbesteding Veilige Bron te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot dagbesteding Veilige Bron. 
Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor ons belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.
 Mocht je niet tevreden zijn, dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend en willen dit graag samen met jou oplossen. De begeleiders staan klaar met een luisterend oor.

Als jij een klacht hebt over dagbesteding Veilige Bron, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt. 
Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

De klachtenprocedure

Stap 1  Je bent ontevreden over de aan u geleverde zorg en wilt een klacht indienen? Maak deze klacht dan -voor zover dit mogelijk en gewenst is- eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt / op wie de klacht betrekking heeft. De klacht wordt dan direct met u besproken en samen proberen we een oplossing te vinden.

Stap 2: Komen je er niet uit met de betreffende medewerker, dan kun je in gesprek gaan met diens leidinggevende of een klachtenformulier toesturen aan Corné van Boven corne@veiligebron.nl. Het klachtenformulier kunt u vinden op onze website of opvragen bij een medewerker.

Stap 3:  Jouw zorgaanbieder heeft geprobeerd jou zo goed mogelijk te helpen en/ of jouw onvrede weg te nemen/ op te lossen. Is dit niet gelukt dan kun je een klacht schriftelijk indienen met het klachtenformulier en richten aan de onafhankelijke vertrouwenspersoon . Je vult het klachtenformulier in en stuurt deze naar de vertrouwenspersoon. vertrouwenspersoon@veiligebron.nl. De vertrouwenspersoon biedt jou gratis informatie, advies en/ of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. 

Stap 4Binnen 6 weken na het indienen van jouw klacht, moet jij een gemotiveerde reactie hebben ontvangen van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder mag de behandeling van jouw klacht één keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als jij dat goed vindt.

Met de vertrouwenspersoon mag vrijuit gesproken worden. Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de geheimhoudingsplicht. Dit is ook opgenomen in ons geheimhoudingplicht. Onze vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie die hij krijgt en zal dit niet door communiceren naar dagbesteding Veilige Bron.

Klachtenformulier downloaden (klik op DOWNLOAD)